Pytanie poselskie - O-000110/2012Pytanie poselskie
O-000110/2012

  Przyszłość europejskiego prawa spółek

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000110/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Klaus-Heiner Lehne
Komisji Prawnej

Procedura : 2012/2669(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000110/2012
Teksty złożone :
O-000110/2012 (B7-0117/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Komisja Prawna z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęte przez Komisję konsultacje w sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek i zamiar przedstawienia w drugiej połowie 2012 r. inicjatyw dotyczących działań następczych. Europejskie prawo spółek jest niezwykle ważne dla skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku i Unia Europejska potrzebuje ram tego prawa, które będą dostosowane do aktualnych tendencji, takich jak zyskujący na znaczeniu wymiar transgraniczny, rozwój nowych modeli biznesowych oraz zmiany warunków gospodarczych.

Przedłożone: 7.5.2012

Przekazane: 9.5.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.5.2012