Parlamentsfråga - O-000110/2012Parlamentsfråga
O-000110/2012

  Framtiden för EU:s bolagsrätt

Fråga för muntligt besvarande O-000110/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Klaus-Heiner Lehne
för utskottet för rättsliga frågor

Förfarande : 2012/2669(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000110/2012
Ingivna texter :
O-000110/2012 (B7-0117/2012)
Omröstningar :
Antagna texter :

Utskottet för rättsliga frågor välkomnar det samråd som kommissionen inlett om framtiden för EU:s bolagsrätt och kommissionens avsikt att presentera uppföljningsinitiativ under andra halvåret 2012. EU:s bolagsrätt är avgörande för att den inre marknaden ska kunna fungera väl, och Europeiska unionen behöver en bolagsrättslig ram som är anpassad till den aktuella utvecklingen, till exempel den växande gränsöverskridande dimensionen, utvecklingen av nya företagsmodeller och förändringar i den ekonomiska miljön.

Ingiven: 7.5.2012

Vidarebefordrad: 9.5.2012

Sista svarsdag: 16.5.2012