Parlamendi esitatud küsimus - O-000113/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000113/2012

    Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele

  Suuliselt vastatav küsimus O-000113/2012
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 115
  Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik
  fraktsiooni PPE nimel
  Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec
  fraktsiooni S&D nimel
  Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Baroness Sarah Ludford
  fraktsiooni ALDE nimel
  Heide Rühle
  fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Adam Bielan
  fraktsiooni ECR nimel

  Menetlus : 2012/2661(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000113/2012
  Esitatud tekstid :
  O-000113/2012 (B7-0115/2012)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Šveitsi ametiasutused otsustasid 18. aprillil 2012. aastal kehtestada kvoodid B kategooria elamislubadele, mis antakse ELi kaheksa riigi kodanikele, pidades silmas kaitseklauslit, mis on sätestatud 1999. aasta isikute vaba liikumist käsitleva lepingu artiklis 10, ning nimetatud lepingu 2004. aasta protokolli sätteid.

  Kas komisjoni arvates on endiselt kohaldatavad üleminekumeetmed 1999. aasta lepingu artikli 10 kohaldamiseks kaheksa mainitud riigi suhtes, nagu on ette nähtud 2004. aasta protokollis? Kui mitte, kas komisjon on seisukohal, et Šveitsi ametiasutustel on õigus kasutada 2004. aasta protokolli õigusliku alusena erimeetme rakendamisel?

  Arvestades, et 1999. aasta lepingu artikli 10 sätted viitavad „Euroopa Ühenduse töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele”, kas komisjon arvab, et Šveitsi ametiasutustel on õigus ELi 25 liikmesriigi vahel vahet teha: a) kehtestades riiklikud ülemmäärad, mis võivad põhjustada kaitseklausli rakendamise; b) punkti a tagajärjel kehtestades elamislubade kvoodid, mis on suunatud teatud riikide kodanikele? Kui mitte, kuidas peaks komisjoni arvates Euroopa Liit reageerima Šveitsi ametiasutuste kehtestatud meetmetele?

  Arvestades eeltoodut ning Šveitsi ametiasutuste 18. aprilli 2012. aasta otsuse erinevat tõlgendamist, nagu on rõhutanud kõrge esindaja Ashton, kas komisjon peab praegust isikute vaba liikumise lepingut piisavaks ja tõhusaks vahendiks?

  Selles kontekstis ning viidates Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta resolutsioonile P7_TA(2010)0300 Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi ning takistuste kohta siseturu täielikul rakendamisel, ning pidades silmas taotlusi, mis on esitatud seoses siseturu küsimustega üldiselt ja eelkõige teenuste osutamise vabadusega, milliseid edusamme on teinud komisjon neis punktides ning milline on hetkeolukord Euroopa Liidu ja Šveitsi vaheliste läbirääkimistel tulevaste suhete üle?

  Esitatud: 14.5.2012

  Edastatud: 16.5.2012

  Vastuse tähtaeg: 23.5.2012