Parlamentsfråga - O-000127/2012Parlamentsfråga
O-000127/2012

  Fartygsbefraktning ett hot mot flaggstatens ansvar enligt CITES-konventionen

Fråga för muntligt besvarande O-000127/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Gabriel Mato Adrover
för Fiskeriutskottet

Förfarande : 2012/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000127/2012
Ingivna texter :
O-000127/2012 (B7-0120/2012)
Omröstningar :
Antagna texter :

Inom fisket är det flaggstaten som bär det slutliga ansvaret för ett fartygs verksamhet, bland annat för fångstdeklaration, genomförande av förvaltningsåtgärder och kontrollverksamhet. Både EU:s IUU-förordning för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och FAO:s riktlinjer på detta område bygger på denna princip.

Denna sedan länge vedertagna princip hotas av befraktningsverksamheten. Om en stat som bedriver fiske på öppet hav befraktar ett fartyg som för en annan stats flagg, måste flaggstaten och inte befraktningsstaten ansvara för fartygets verksamhet.

Man överväger emellertid nu inom ramen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) att anta en text som skulle lägga ansvaret för fartygets verksamhet på befraktningsstaten. Denna skulle till exempel ansvara för undertecknandet av exportintyg för arter som fångats på öppet hav av fartyg som för en annan stats flagg. Denna text skulle, om den antogs, helt klart skapa ett farligt prejudikat och ett kryphål för IUU-fiske.

Många stater som ingår befraktningsavtal har inte kapacitet att kontrollera fiskeverksamheten i sina exklusiva ekonomiska zoner och än mindre på öppet hav. Om den föreslagna texten antas inom ramen för CITES skulle de länder som vill använda sig av befraktning åberopa samma ”särskilda omständigheter” i andra internationella fora, särskilt inom de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, vilket skulle kunna inverka mycket negativt på kampen mot IUU-fisket.

Kan kommissionen redogöra för sin ståndpunkt i denna fråga och ange hur den tänker garantera att flaggstaten har det primära ansvaret, både inom ramen för CITES och inom andra relevanta internationella fora?

Ingiven: 22.6.2012

Vidarebefordrad: 26.6.2012

Sista svarsdag: 3.7.2012