Парламентарен въпрос - O-000132/2012Парламентарен въпрос
O-000132/2012

Шенген - незаконен контрол на вътрешните граници

26.6.2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000132/2012
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
от името на групата ALDE

Свободата на движение е основен принцип на ЕС и възможността за движение в рамките на ЕС без необходимостта от проверки на вътрешните граници е едно от най-успешните ѝ постижения.

Пространство без граничен контрол на вътрешните граници, което позволява свободното движение на граждани, работници, стоки и услуги, е от основно значение за успеха на единния пазар, както и за непрекъснатите усилия на Европа за повишаване на икономическия растеж.

За съжаление предизвикателствата пред Шенген продължават да нарастват в целия ЕС. Отправени са редица жалби относно наличието на граничен контрол на вътрешните граници. Този път жалбите, към които са приложени подробни данни, се отнасят до проверките, които германските органи системно осъществяват по отношение на чешки автобуси в граничните територии. Според статистическите данни, представени през февруари 2012 г., около 55,3 % от автобусите, преминаващи през Германия, биват проверявани.

Междувременно на 11 май 2012 г. нидерландски съд постанови, че проверките, извършвани от 1 юни 2011 г. от нидерландските органи съгласно „Mobiel Toezicht Veiligheid“ на основание член 4, параграф 17, буква а) от „Vreemdelingenbesluit 2000“ имат същите последици като граничния контрол и несъмнено нарушават правото на Шенген, по-точно член 20 и член 21 от Кодекса на шенгенските граници.

Запознат ли е Съветът с тези факти? Счита ли Съветът, че следва да се предприеме нещо, за да се прекрати това системно нарушаване на правото на Шенген?

Счита ли Съветът, че тази нарастваща тенденция свидетелства за необходимостта от създаване на истински механизъм за оценка на Шенген?

Внесен: 26.6.2012

Предаден: 27.6.2012

Краен срок за отговор: 18.7.2012