Parlamentní otázky
PDF 262kWORD 25k
26. června 2012
O-000132/2012

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000132/2012

Radě

článek 115 jednacího řádu

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl

za skupinu ALDE


  Předmět:  Schengenský prostor - nelegální kontroly na vnitřních hranicích

Svoboda pohybu je definující zásadou EU a možnost pohybovat se v rámci EU bez hraničních kontrol na vnitřních hranicích je jedním z největších úspěchů EU.

Prostor bez vnitřních hraničních kontrol, který umožňuje volný pohyb občanů, pracovníků, zboží a služeb je zásadní pro úspěšné fungování jednotného trhu a pro pokračující úsilí Evropy o podpoření hospodářského růstu.

Bohužel překážky bránící fungování „schengenského prostoru“ i nadále rostou ve všech členských státech. Opět se vyskytly stížnosti na to, že probíhají kontroly na vnitřních hranicích. Tentokrát se stížnosti doprovázené podrobnými údaji týkají kontrol českých autobusů, které německé orgány systematicky provádějí v příhraničních oblastech. Podle statistik předložených v únoru 2012 je kontrolováno 55,3 % autobusů projíždějících přes Německo.

Mezitím dne 11. května 2012 jeden z nizozemských soudů rozhodl, že kontroly prováděné od 1. června 2011 nizozemskými orgány v rámci „Mobiel Toezicht Veiligheid“ na základě čl. 4 odst. 17 písm. a) „Vreemdelingenbesluit 2000“ mají stejné dopady jako hraniční kontroly a jsou očividně v rozporu se schengenskými pravidly, konkrétně s články 20 a 21 schengenského hraničního kodexu.

Je si Rada těchto skutečností vědoma? Domnívá se Rada, že je třeba něco podniknout, aby se zastavilo toto systematické porušování schengenských pravidel?

Domnívá se Rada, že tento rostoucí trend dokazuje nutnost vytvořit skutečný evropský schengenský hodnotící mechanismus?

Předložení: 26.6.2012

Postoupení: 27.6.2012

Platné do: 18.7.2012

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí