Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000132/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000132/2012

  Schengen - ulovlig kontrol ved de indre grænser

26.6.2012

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000132/2012
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
for ALDE-Gruppen

Fri bevægelighed er et afgørende princip i EU, og muligheden for at bevæge sig inden for EU uden at blive udsat for kontrol ved de indre grænser er et af de mest vellykkede resultater.

Et område uden indre grænser er af afgørende betydning for et velfungerende indre marked, herunder den frie bevægelighed for borgere, arbejdstagere, varer og tjenesteydelser, og for Europas fortsatte bestræbelser på at øge den økonomiske vækst.

Desværre breder udfordringerne i forbindelse med Schengen sig på tværs af medlemsstaterne. Endnu engang er der blevet fremsat klager over, at der foretages kontrol ved de indre grænser. Denne gang vedrører klagerne (ledsaget af detaljerede oplysninger) den omstændighed, at de tyske myndigheder udfører systematisk kontrol af tjekkiske busser i områder nær grænserne. Ifølge de forelagte statistikker (februar 2012) kontrolleres ca. 55,3 % af de busser, der passerer gennem Tyskland.

I mellemtiden har en hollandsk domstol den 11. maj 2012 fastslået, at kontrol foretaget inden for rammerne af "Mobiel Toezicht Veiligheid", som de nederlandske myndigheder under henvisning til artikel 4.17a i ”Vreemdelingenbesluit 2000” (udlændingebekendtgørelsen af 2000) har foretaget siden den 1. juni 2011, har samme virkning som grænsekontrol og klart er i strid med artikel 20 og artikel 21 i Schengen-grænsekodeksen.

Har Rådet kendskab til disse forhold? Mener Rådet, at der bør gøres noget for at stoppe denne systematiske overtrædelse af Schengen-reglerne?

Mener Rådet, at denne stigende tendens begrunder behovet for at skabe en reel europæisk Schengen-evalueringsmekanisme?

Indgivet: 26.6.2012

Videresendt: 27.6.2012

Besvarelsesfrist: 18.7.2012