Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 26k
26 Ιουνίου 2012
O-000132/2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000132/2012

προς το Συμβούλιο

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:  Σένγκεν - παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μια καθοριστική αρχή της ΕΕ και η δυνατότητα μετακίνησης εντός της ΕΕ χωρίς να ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί ένα από τα  πιο επιτυχημένα επιτεύγματά της.

Ένας χώρος χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα είναι απαραίτητος για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, των εργαζομένων, των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τις συνεχείς προσπάθειες  της Ευρώπης να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.

Δυστυχώς, οι προκλήσεις του Σένγκεν εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Για μια ακόμη φορά, έγιναν καταγγελίες σχετικά με την διεξαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Αυτή τη φορά, οι καταγγελίες (συνοδευόμενες από λεπτομερή στοιχεία) αφορούν λεωφορεία της Τσεχίας,  που ελέγχονται σε συστηματική βάση από τις γερμανικές αρχές, σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάσθηκαν (Φεβρουάριος 2012), περίπου το 55,3% των λεωφορείων που διέρχονται από τη Γερμανία ελέγχονται.

Εν τω μεταξύ, υπήρξε μια απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου, στις 11 Μαΐου 2012,  σύμφωνα με την οποία οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται  στο πλαίσιο της "Mobiel Toezicht Veiligheid" που διενεργείται από τις ολλανδικές αρχές, από την 1η Ιουνίου 2011, με βάση το άρθρο 4.17a της "Vreemdelingenbesluit 2000", έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τους συνοριακούς ελέγχους και συνιστούν σαφή παραβίαση των κανόνων του Σένγκεν, ήτοι τα άρθρα 20 και 21 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Γνωρίζει το Συμβούλιο αυτά τα γεγονότα; Θεωρεί το Συμβούλιο ότι κάτι πρέπει να γίνει προκειμένου να σταματήσει αυτή η συστηματική παραβίαση των κανόνων του Σένγκεν;

Πιστεύει το Συμβούλιο ότι αυτή η αυξανόμενη τάση δικαιολογεί την ανάγκη για  δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν;

Κατάθεση: 26.6.2012

Διαβίβαση: 27.6.2012

Λήξη προθεσμίας: 18.7.2012

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου