Parlamendi esitatud küsimus - O-000132/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000132/2012

  Schengen - õigusvastased kontrollid sisepiiridel

26.6.2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000132/2012
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
fraktsiooni ALDE nimel

Liikumisvabadus on üks olulisemaid ELi aluspõhimõtteid ning võimalus liikuda ELis sisepiiridel kontrolle kohtamata kuulub selle kõige edukamate saavutuste hulka.

Sisepiirikontrollideta ala, mis võimaldab kodanike, töötajate, kaupade ja teenuste vaba liikumist, on äärmiselt oluline ühtse turu edukuse jaoks ning Euroopa jätkuvate majanduskasvu suurendamise alaste jõupingutuste jaoks.

Kahjuks kasvavad liikmesriikides jätkuvalt Schengeni ees seisvad probleemid. Taas kord on esitatud kaebusi kontrollide olemasolu kohta sisepiiridel. Sel korral käsitlevad kaebused, millele on lisatud üksikasjalikud andmed, Saksamaa ametivõimude poolt Tšehhi Vabariigi busside süsteemset kontrollimist piirialadel. 2012. aasta veebruaris esitatud statistika kohaselt kontrollitakse umbes 55,3% Saksamaad läbivatest bussidest.

Vahepeal otsustas Madalmaade kohus 11. mail 2012. aastal, et Madalmaade ametivõimude poolt alates 1. juunist 2011 „Mobiel Toezicht Veiligheid” raames „Vreemdelingenbesluit 2000” artikli 4.17a alusel teostatud kontrollidel on sama mõju kui piirikontrollidel ning et nende puhul on tegemist Schengeni eeskirjade, eelkõige Schengeni piirieeskirjade artiklite 20 ja 21 selge rikkumisega.

Kas nõukogu on nendest asjaoludest teadlik? Kas nõukogu usub, et kõnealuse Schengeni eeskirjade süsteemse rikkumise peatamiseks tuleks midagi ette võtta?

Kas nõukogu usub, et kõnealune kasvav suundumus kinnitab tõelise Euroopa Schengeni hindamismehhanismi loomise vajadust?

Esitatud: 26.6.2012

Edastatud: 27.6.2012

Vastuse tähtaeg: 18.7.2012