Parlamenta jautājums - O-000132/2012Parlamenta jautājums
O-000132/2012

  Šengena - nelikumīga kontrole uz iekšējām robežām

26.6.2012

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000132/2012
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
ALDE grupas vārdā

Pārvietošanās brīvība ir noteicošs ES princips, un iespēja pārvietoties ES teritorijā bez pārbaudēm uz iekšējām robežām ir viens to tās veiksmīgākajiem sasniegumiem.

Teritorijai bez iekšējas robežkontroles, ļaujot brīvi pārvietoties iedzīvotājiem, darbiniekiem, precēm un pakalpojumiem, ir būtiska nozīme, lai gūtu panākumus vienotais tirgus un Eiropas pastāvīgie centieni veicināt ekonomikas izaugsmi.

Diemžēl visās dalībvalstīs samilzt problēmas attiecībā uz Šengenu. Atkārtoti tiek saņemtas sūdzības par to, ka ir kontrole uz iekšējām robežām. Šoreiz sūdzības, kam pievienoti sīki izklāstīti dati, ir par pārbaudēm, ko Vācijas iestādes sistemātiski veic Čehijas autobusiem pierobežā. Saskaņā ar 2012. gada februārī sniegtajiem statistikas datiem tiek pārbaudīti 55,3 % autobusu, kas šķērso Vāciju.

Tikmēr 2012. gada 11.  maijā tiesa Nīderlandē lēma, ka pārbaudēm, ko no 2011. gada 1. jūnija veic Nīderlandes iestādes saskaņā ar „Mobiel Toezicht Veiligheid ”, balstoties uz „Vreemdelingenbesluit 2000” 4. panta 17. punkta a) apakšpunktu, ir tādas pašas sekas kā robežpārbaudēm un tās klaji pārkāpj Šengenas noteikumus, jo īpaši Šengenas Robežu kodeksa 20. un 21. pantu.

Vai Padome ir informēta par šiem faktiem? Vai Padome uzskata, ka ir jārīkojas, lai apturētu šo sistemātisko Šengenas noteikumu pārkāpšanu?

Vai Padome uzskata, ka šī augošā tendence liecina par nepieciešamību radīt reālu Eiropas Šengenas izvērtēšanas mehānismu?

Iesniegšanas datums: 26.6.2012

Nosūtīts: 27.6.2012

Termiņš atbildei: 18.7.2012