Parlementaire vraag - O-000132/2012Parlementaire vraag
O-000132/2012

  Schengen - illegale controles aan de binnengrenzen

26.6.2012

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000132/2012
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
namens de ALDE-Fractie

Vrij verkeer is een bepalend beginsel van de EU en de mogelijkheid zich binnen de EU te verplaatsen zonder te maken te krijgen met controles aan de binnengrenzen is een van de meest geslaagde realisaties van de Unie.

Een ruimte zonder interne grenscontroles, waar het principe van vrij verkeer geldt voor burgers, werknemers, goederen en diensten, is essentieel voor het welslagen van de gemeenschappelijke markt en voor de voortdurende inspanningen van Europa ter bevordering van de economische groei.

Jammer genoeg wordt Schengen in de lidstaten steeds meer geschonden. Eens te meer zijn klachten ingediend over de uitvoering van controles aan binnengrenzen. Deze keer hebben de klachten, die vergezeld gaan van gedetailleerde informatie, betrekking op de controles die de Duitse autoriteiten systematisch uitvoeren in de grensgebieden bij Tsjechische bussen. Volgens de in februari 2012 gepresenteerde statistieken wordt ongeveer 55,3% van de bussen die door Duitsland rijden, gecontroleerd.

Intussen heeft een Nederlandse rechtbank op 11 mei 2012 besloten dat de controles die sinds 1 juni 2011 door de Nederlandse autoriteiten worden uitgevoerd in het kader van "Mobiel Toezicht Veiligheid", op basis van artikel 4.17a van het Vreemdelingenbesluit 2000, dezelfde effecten hebben als grenscontroles en duidelijk schending inhouden van de Schengenregels, in het bijzonder de artikelen 20 en 21 van de Schengengrenscode.

Is de Raad op de hoogte van deze feiten? Is de Raad van mening dat iets moet worden ondernomen om deze systematische schending van de Schengenregels te beëindigen?

Is de Raad van mening dat deze groeiende trend aangeeft dat een echt Europees mechanisme voor de beoordeling van Schengen moet worden ingevoerd?

Ingediend: 26.6.2012

Doorgezonden: 27.6.2012

Uiterste datum beantwoording: 18.7.2012