Pytanie poselskie - O-000132/2012Pytanie poselskie
O-000132/2012

  Schengen - nielegalne kontrole na granicach wewnętrznych

26.6.2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000132/2012
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
w imieniu grupy ALDE

Swoboda przemieszczania się jest konstytutywną zasadą UE, a możliwość poruszania się po terytorium UE bez kontroli na granicach wewnętrznych to jedno z jej największych osiągnięć.

Obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych, na którym możliwy jest swobodny przepływ obywateli, pracowników, towarów i usług, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia jednolitego rynku oraz dla nieustających wysiłków Europy na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Niestety, w państwach członkowskich ciągle nasila się zjawisko podważania dorobku Schengen. Ponownie wniesiono skargi dotyczące istnienia kontroli na granicach wewnętrznych. Tym razem skargi, uzupełnione o szczegółowe dane, dotyczą kontroli, jakim władze niemieckie systematycznie poddają czeskie autokary na obszarach przygranicznych. Według danych statystycznych przedstawionych w lutym 2012 r. około 55,3% autokarów przejeżdżających przez Niemcy jest kontrolowanych.

Tymczasem w dniu 11 maja 2012 r. holenderski sąd orzekł, że kontrole przeprowadzone od 1 czerwca 2011 r. przez władze holenderskie w ramach Mobiel Toezicht Veiligheid na mocy art. 4 ust. 17 lit. a) Vreemdelingenbesluit 2000 mają takie same skutki jak kontrole graniczne i stanowią oczywiste naruszenie zasad Schengen, w szczególności art. 20 i 21 kodeksu granicznego Schengen.

Czy fakty te są znane Radzie? Czy Rada uważa, że należy podjąć jakieś działania, aby położyć kres temu systematycznemu naruszaniu zasad Schengen?

Czy Rada uważa, że ta nasilająca się tendencja świadczy o potrzebie stworzenia rzeczywistego europejskiego mechanizmu oceny Schengen?

Przedłożone: 26.6.2012

Przekazane: 27.6.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.7.2012