Întrebare parlamentară - O-000132/2012Întrebare parlamentară
O-000132/2012

  Schengen - controale ilegale la frontierele interne

26.6.2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000132/2012
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
în numele Grupului ALDE

Libertatea de circulaţie este un principiu fundamental al UE, iar posibilitatea de a circula în UE fără a fi controlat la frontierele interne este una dintre realizările sale cele mai importante.

Un spaţiu fără controale la frontierele interne, care permite libera circulaţie a lucrătorilor, a mărfurilor şi a serviciilor, este esenţial pentru succesul pieţei unice şi pentru continuarea eforturilor Europei de a stimula creşterea economică.

Din păcate, provocările cu care se confruntă sistemul Schengen continuă să crească în statele membre. Încă o dată, s-au depus plângeri cu privire la existenţa unor controale la frontierele interne. De data aceasta, plângerile, însoţite de informaţii detaliate, se referă la controalele autobuzelor cehe, efectuate sistematic de autorităţile germane în zonele de frontieră. În conformitate cu datele statistice prezentate în februarie 2012, aproximativ 55,3% din autobuzele care trec prin Germania sunt controlate.

În acest timp, la 11 mai 2012, un tribunal olandez a hotărât că controalele efectuate de la 1 iunie 2011 de către autorităţile olandeze, în cadrul „Mobiel Toezicht Veiligheid”, în temeiul articolului 4 alineatul (17) litera (a) a „Vreemdelingenbesluit 2000”, produc acelaşi efect ca şi controalele de frontieră şi încalcă în mod clar normele Schengen, mai exact articolele 20 şi 21 din Codul frontierelor Schengen.

Este Consiliul informat cu privire la aceste fapte? Consideră Consiliul că ar trebuit făcut ceva pentru a opri această încălcare sistematică a normelor Schengen?

Consideră Consiliul că această tendinţă în creştere demonstrează necesitatea de a institui un mecanism veritabil de evaluare a sistemului Schengen?

Depunere: 26.6.2012

Trimisă: 27.6.2012

Termen pentru răspuns: 18.7.2012