Parlamentná otázka - O-000132/2012Parlamentná otázka
O-000132/2012

  Schengen - nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach

26.6.2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000132/2012
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
v mene skupiny ALDE

Sloboda pohybu je zásadou, ktorá definuje EÚ, a cestovanie v rámci EÚ bez kontrol na vnútorných hraniciach je jedným z jej najväčších úspechov.

Priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach, ktorý umožňuje slobodný pohyb občanov, pracovníkov, tovaru a služieb, je kľúčom k úspechu jednotného trhu a pokračujúceho úsilia Európy o naštartovanie hospodárskeho rastu.

Problémy so Schengenom sa však žiaľ  v členských štátoch stále zhoršujú. Opäť došlo k sťažnostiam týkajúcim sa existencie kontrol na vnútorných hraniciach. Tento krát sa sťažnosti doplnené o podrobné údaje týkajú kontrol českých autobusov, ktoré nemecké orgány systematicky vykonávajú v hraničných oblastiach.  Podľa štatistík predložených vo februári 2012 je kontrolovaných približne 55,3 % autobusov prechádzajúcich Nemeckom.

Medzitým holandský súd 11. mája 2012 rozhodol, že kontroly vykonávané od 1. júna 2011 holandskými orgánmi podľa Mobiel Toezicht Veiligheid na základe článku 4 ods. 17 písm. a) Vreemdelingenbesluit 2000 majú rovnaký účinok ako hraničné kontroly a sú jasným porušením schengenských predpisov, najmä článkov 20 a 21 Kódexu schengenských hraníc.

Je si Rada vedomá týchto skutočností? Nedomnieva sa Rada, že by sa malo niečo urobiť na zastavenie tohto systematického porušovania schengenských pravidiel?

Domnieva sa Rada, že tento rastúci trend potvrdzuje potrebu vytvoriť skutočný európsky mechanizmus schengenského hodnotenia?

Predložené: 26.6.2012

Postúpené: 27.6.2012

Termín na zodpovedanie: 18.7.2012