Парламентарни въпроси
PDF 67kWORD 26k
26 юни 2012 г.
O-000133/2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000133/2012

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl

от името на групата ALDE


  Относно: Шенген - незаконен контрол на вътрешните граници

Свободата на движение е основен принцип на ЕС и възможността за движение в рамките на ЕС без необходимостта от проверки на вътрешните граници е едно от най-успешните ѝ постижения.

Пространство без граничен контрол на вътрешните граници, което позволява свободното движение на граждани, работници, стоки и услуги, е от основно значение за успеха на единния пазар, както и за непрекъснатите усилия на Европа за повишаване на икономическия растеж.

За съжаление, на територията на държавите членки все още съществуват много предизвикателства пред Шенген. Отново са отправени редица жалби относно наличието на граничен контрол на вътрешните граници. Този път жалбите,към които са приложени подробни данни, се отнасят до проверките, които германските органи системно осъществяват по отношение на чешки автобуси в граничните територии. Според статистическите данни, представени през февруари 2012 г., около 55,3 % от автобусите, преминаващи през Германия, биват проверявани.

Междувременно на 11 май 2012 г. нидерландски съд постанови, че проверките, извършвани от 1 юни 2011 г. от нидерландските органи съгласно „Mobiel Toezicht Veiligheid“ на основание член 4, параграф 17, буква а) от „Vreemdelingenbesluit 2000“ имат същите последици като граничния контрол и несъмнено нарушават правото на Шенген, по-точно член 20 и член 21 от Кодекса на шенгенските граници.

Осведомена ли е Комисията за тези факти? След месеци проучване, готова ли е Комисията да заеме позиция по отношение на контрола по нидерландската граница и да започне процедура за нарушение в съответствие с член 258 от ДФЕС срещу страните, които са в недвусмислено нарушение на правото на Шенген?

Какви стъпки възнамерява да предприеме Комисията по отношение на управлението на Шенген с оглед на поредицата инциденти, включително френско-италианския конфликт по повод мигрантите от Тунис, който доведе до възстановяване на граничния контрол край Ventimiglia и плана на Дания да възстанови граничния контрол на вътрешните граници, които се случиха през последните две години? Ще приеме ли Комисията, че решението на Съвета да промени правното основание на предложението за създаване на механизъм за оценка на Шенгенското пространство е надделяло над предложенията относно управлението на Шенген?

Внесен: 26.6.2012

Предаден: 28.6.2012

Краен срок за отговор: 5.7.2012

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност