Parlamendi esitatud küsimus - O-000133/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000133/2012

  Schengen - õigusvastased kontrollid sisepiiridel

26.6.2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000133/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
fraktsiooni ALDE nimel

Liikumisvabadus on üks olulisemaid ELi aluspõhimõtteid ning võimalus liikuda ELis sisepiiridel kontrolle kohtamata kuulub selle kõige edukamate saavutuste hulka.

Sisepiirikontrollideta ala, mis võimaldab kodanike, töötajate, kaupade ja teenuste vaba liikumist, on äärmiselt oluline ühtse turu edukuse jaoks ning Euroopa jätkuvate majanduskasvu suurendamise alaste jõupingutuste jaoks.

Kahjuks kasvavad liikmesriikides jätkuvalt Schengeni ees seisvad probleemid. Taas kord on esitatud kaebusi kontrollide olemasolu kohta sisepiiridel. Sel korral käsitlevad kaebused, millele on lisatud üksikasjalikud andmed, Saksamaa ametivõimude poolt Tšehhi Vabariigi busside süsteemset kontrollimist piirialadel. 2012. aasta veebruaris esitatud statistika kohaselt kontrollitakse umbes 55,3% Saksamaad läbivatest bussidest.

Vahepeal otsustas Madalmaade kohus 11. mail 2012. aastal, et Madalmaade ametivõimude poolt alates 1. juunist 2011 „Mobiel Toezicht Veiligheid” raames „Vreemdelingenbesluit 2000” artikli 4.17a alusel teostatud kontrollidel on sama mõju kui piirikontrollidel ning et nende puhul on tegemist Schengeni eeskirjade, eelkõige Schengeni piirieeskirjade artiklite 20 ja 21 selge rikkumisega.

Kas komisjon on nendest asjaoludest teadlik? Kas komisjon on pärast kuid kestnud uurimist valmis võtma seisukoha Madalmaade piiril teostatavate kontrollide suhtes ning algatama rikkumismenetlused ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel mis tahes riikide vastu, kes rikuvad selgelt Schengeni eeskirju?

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta Schengeni ala juhtimise osas, pidades silmas mitmeid viimase kahe aasta jooksul esinenud vahejuhtumeid – sealhulgas Prantsusmaa ja Itaalia tüli Tuneesia migrantide pärast, mis tõi endaga kaasa kontrollide taaskehtestamise Ventimiglia lähedal, ning Madalmaade kavatsus kehtestada taas kontrollid sisepiiridel? Kas komisjon aktsepteerib seda, et Schengeni ala juhtimist käsitlevad ettepanekud hõivati nõukogu otsuse poolt muuta kõnealuse ala hindamismehhanismi loomist käsitleva ettepaneku õiguslikku alust?

Esitatud: 26.6.2012

Edastatud: 28.6.2012

Vastuse tähtaeg: 5.7.2012