Parlamentná otázka - O-000133/2012Parlamentná otázka
O-000133/2012

  Schengen - nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach

26.6.2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000133/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
v mene skupiny ALDE

Sloboda pohybu je jedným z hlavných princípov EÚ a možnosť pohybovať sa v rámci EÚ bez kontrol na vnútorných hraniciach je jeden z jej najväčších úspechov.

Oblasť bez kontrol na vnútorných hraniciach, ktorá umožňuje voľný pohyb občanov, pracovníkov, tovaru a služieb, je dôležitá pre úspech jednotného trhu a pre pokračujúce úsilie Európy o zvýšenie hospodárskeho rastu.

Nanešťastie vo všetkých členských štátoch sa stále objavujú nové výzvy Schengenu. Opäť došlo k sťažnostiam týkajúcim sa existencie kontrol na vnútorných hraniciach. Tentoraz sa sťažnosti doplnené o podrobné údaje týkajú kontrol českých autobusov, ktoré nemecké orgány systematicky vykonávajú v hraničných oblastiach. Podľa štatistík predložených vo februári 2012 je kontrolovaných približne 55,3 % autobusov prechádzajúcich Nemeckom.

Medzitým holandský súd 11. mája 2012 rozhodol, že kontroly vykonávané od 1. júna 2011 holandskými orgánmi podľa Mobiel Toezicht Veiligheid na základe článku 4 ods. 17 písm. a) Vreemdelingenbesluit 2000 majú rovnaký účinok ako hraničné kontroly a sú jasným porušením schengenských predpisov, najmä článkov 20 a 21 Kódexu schengenských hraníc.

Vie Komisia o týchto skutočnostiach? Je Komisia po mesiacoch vyšetrovania pripravená zaujať stanovisko týkajúce sa kontrol na holandských hraniciach a začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov podľa článku 258 ZFEÚ proti krajinám, ktoré jasne porušujú schengenské predpisy?

Aké opatrenia plánuje Komisia urobiť v oblasti riadenia schengenského priestoru v súvislosti s viacerými incidentmi vrátane francúzsko-talianskej roztržky kvôli tuniským migrantom, ktoré viedli k opätovnému zavedeniu kontrol v blízkosti Ventimiglia, a dánskym plánom na opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach, ku ktorým došlo počas posledných dvoch rokov? Bude Komisia akceptovať, že návrhy na riadenie schengenského priestoru boli ovplyvnené rozhodnutím Rady zmeniť právny základ návrhu na vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu pre túto oblasť?

Predložené: 26.6.2012

Postúpené: 28.6.2012

Termín na zodpovedanie: 5.7.2012