Parlamentsfråga - O-000133/2012Parlamentsfråga
O-000133/2012

  Schengen - olagliga kontroller vid de inre gränserna

26.6.2012

Fråga för muntligt besvarande O-000133/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
för ALDE-gruppen

Den fria rörligheten är en av EU:s grundläggande principer och möjligheten för personer att förflytta sig inom unionen utan att mötas av kontroller vid de inre gränserna är en av EU:s största landvinningar.

Ett område utan kontroller vid de inre gränserna som gör att arbetstagare, varor och tjänster fritt kan röra sig över gränserna är avgörande för att den inre marknaden ska kunna fungera, liksom för Europas fortsatta insatser för att få fart på den ekonomiska tillväxten.

Tyvärr fortsätter utmaningarna mot Schengen att växa i medlemsstaterna. Återigen har klagomål framförts mot förekomsten av kontroller vid de inre gränserna. Denna gång gäller klagomålen, som stöds av utförlig statistik, de tyska myndigheternas systematiska kontroller av tjeckiska bussar i gränsområdena. Enligt statistik från februari 2012 kontrolleras omkring 55,3 procent av de bussar som passerar Tyskland.

Under tiden har en nederländsk domstol i ett beslut av den 11 maj 2012 fastställt att de kontroller som sedan den 1 juni 2011 utförs av de nederländska myndigheterna inom ramen för ”Mobiel Toezicht Veiligheid” (ung. rörliga kontroller i säkerhetssyfte) på grundval av artikel 4.17 a i Vreemdelingenbesluit 2000 (den nederländska utlänningslagen från år 2000) har samma effekter som gränskontroller och tydligt strider mot Schengenbestämmelserna, särskilt artiklarna 20 och 21 i kodexen om Schengengränserna.

Känner kommissionen till dessa fall? Efter månader av utredningar, är kommissionen redo att ta ställning till kontrollerna vid de nederländska gränserna och att i enlighet med artikel 258 i FEUF inleda överträdelseförfaranden mot de länder som tydligt bryter mot Schengenbestämmelserna?

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta med hänsyn till förvaltningen av Schengensamarbetet mot bakgrund av den serie incidenter – däribland det fransk-italienska bråket om tunisiska migranter vilket ledde till att kontroller återinfördes i närheten av Ventimiglia, och den danska planen att återinföra kontroller vid de inre gränserna – som har ägt rum de senaste två åren? Medger kommissionen att förslagen om förvaltningen av Schengensamarbetet har ”beslagtagits” genom rådets beslut att ändra den rättsliga grunden för förslaget om att införa en utvärderingsmekanism på området?

Ingiven: 26.6.2012

Vidarebefordrad: 28.6.2012

Sista svarsdag: 5.7.2012