Parlamendi esitatud küsimus - O-000164/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000164/2012

    ELi majanduskasv

  Suuliselt vastatav küsimus O-000164/2012
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 115
  Syed Kamall, James Elles
  fraktsiooni ECR nimel

  Menetlus : 2012/2912(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000164/2012
  Esitatud tekstid :
  O-000164/2012 (B7-0369/2012)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Et ELi liikmesriikide valitsused võtavad meetmeid viimasel kümnendil tekkinud suure eraisikute, ettevõtete ja riigi võlakoormuse vähendamiseks, peavad neil olema ka vahendid majanduskasvu suurendamiseks. Ilma majanduskasvuta viivad kokkuhoiumeetmed meie majanduse ohtlikku laenulõksu ja langusesse. See võib küll tunduda võimatu ülesandena, kui see ei ole seda. Mõned päevad enne detsembris toimunud nõukogu tippkohtumist, kus lepiti kokku aluslepingu muutmises, saatsid kolmeteistkümne riigi juhid härra Rompuyle ja härra Barrosole kirja, mille pealkiri oli „Euroopa majanduskasvu kava”. Kirjas esitati kaheksast punktist koosnev ulatuslik kava, mis sisaldab järgmisi eesmärke, mille saavutamine on küll keeruline, kuid realistlik:

    teenuste sektori avamine;

    tõeliselt digitaalse ühtse turu loomine 2015. aastaks;

    tõeliselt tõhusa ja tulemusliku ühtse energiaturu loomine 2014. aastaks;

    Euroopa teadusruumi loomine;

    otsustavate meetmete võtmine avatud reguleerimise tagamiseks;

    ELi õigusaktidest tuleneva halduskoormuse vähendamine;

    tööhõivevõimalusi tagava hästi toimiva tööturu edendamine ja

    kindla, muutustele alti ja konkurentsivõimelise finantsteenuste sektori rajamine.

  1.  Milliseid meetmeid kavatseb komisjon Euroopa Liidu majanduskasvu taastamiseks võtta?

  2.  Kas komisjon on − arvestades, et selle kaheksast punktist koosneva kava elluviimine on järjest rohkem vajalik − nõus parlamendiga järgmisel aastal järgmise nelja võimaliku ühisprojekti osas koostööd tegema:

    majanduskasvuga seotud prioriteete sisaldava poliitilise programmi koostamine;

    institutsioonidevahelise koostöö kaudu majanduskasvu takistavate asjaolude ja liigse halduskoormuse kõrvaldamiseks soodsa keskkonna loomine;

    tugev toetus ühtse turu akti rakendamisele seoses selle 20. aastapäevaga;

    keskendumine digitaalse tegevuskava elluviimise peamistele prioriteetidele?

  Esitatud: 25.9.2012

  Edastatud: 27.9.2012

  Vastuse tähtaeg: 4.10.2012