Parlamentsfråga - O-000164/2012Parlamentsfråga
O-000164/2012

  Tillväxten i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000164/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Syed Kamall, James Elles
för ECR-gruppen

Förfarande : 2012/2912(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000164/2012
Ingivna texter :
O-000164/2012 (B7-0369/2012)
Omröstningar :
Antagna texter :

Nu när EU-medlemsstaternas regeringar tillämpar åtgärder för att minska de stora personliga, privata and statliga skulder som tagits under det senaste årtiondet är det mycket viktigt att de också har verktygen för att maximera tillväxten. Utan tillväxt kommer åtstramningsåtgärderna att leda till att våra ekonomier dras in i en farlig spiral av skulder och recession. Detta är ingen omöjlig uppgift, tvärtemot vad man kan tro. Dagarna före rådets toppmöte i december, vid vilket man kom överens om en fördragsändring, skickade tretton stats- och regeringschefer en skrivelse till van Rompuy och Barroso med en plan för tillväxt i Europa. Skrivelsen innehöll en ambitiös plan med åtta punkter med mål som innebär utmaningar men som är uppnåeliga:

  Öppna upp tjänstesektorn.

  Inrätta en verklig digital inre marknad senast 2015.

  Eftersträva en verkligt fungerande, effektiv och ändamålsenlig inre marknad för energi senast 2014.

  Inrätta det europeiska forskningsområdet.

  Det behövs beslutsamma åtgärder för att åstadkomma öppen lagstiftning.

  Minska EU:s regleringsbörda.

  Skapa välfungerande arbetsmarknader som ger sysselsättningsmöjligheter.

  Utveckla en solid, dynamisk och konkurrenskraftig sektor för finansiella tjänster.

1.  Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att på nytt uppnå tillväxt i Europeiska unionen?

2.  Skulle kommissionen, med tanke på åttapunktsplanens allt större genomslagskraft, samtycka till att tillsammans med parlamentet arbeta på följande fyra potentiella projekt för gemensamma åtgärder för det kommande året:

  Fastställa ett politiskt program med prioriteringar för tillväxt.

  Skapa rätt förutsättningar för att kunna undanröja hinder för tillväxt och överdrivna administrativa bördor genom arbete på interinstitutionell basis.

  Starkt stödja åtgärder för att genomföra inremarknadsakten, vilket sammanfaller med aktens 20-årsdag.

  Fokusera på nyckelprioriteringar för att genomföra den digitala agendan.

Ingiven: 25.9.2012

Vidarebefordrad: 27.9.2012

Sista svarsdag: 4.10.2012