Парламентарен въпрос - O-000169/2012Парламентарен въпрос
O-000169/2012

Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Въпрос с искане за устен отговор O-000169/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Klaus-Heiner Lehne
от името на Комисия по правни въпроси

Процедура : 2012/2835(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000169/2012
Внесени текстове :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Гласувания :
Приети текстове :

Комисиите на Парламента с отговорности в сферата на медиацията приветстват отговора, даден от Европейската комисия, на натрупващите се доказателства, че Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси изглежда много далече от изпълнението на поставените цели, т.е.: „да улесни достъпа до алтернативно разрешаване на спорове и да насърчи доброволното уреждане на спорове посредством насърчаване използването на медиация и осигуряване на балансирано съотношение между медиацията и съдебното производство“.

Всъщност, както става ясно от научната дейност и от редица проучвания, някои от които са осъществени със съфинансиране от Европейската комисия, броят на случаите, уредени чрез медиация, остава много малка част от случаите, които са оспорвани в съда. В някои страни, процентът е по-нисък от 0.1%.

Освен това, неотдавнашно проучване, представено в Парламента, показа, че засиленото прибягване към медиация може да доведе до значително и строго измеримо спестяване на време и пари. По-специално, това проучване показа, че в Европейския съюз, дори при много ниска успеваемост (около 25%), като средна стойност медиацията би продължила да довежда до пестене на време и на средства.

Предвид горепосоченото:

  1. Как Комисията възнамерява да реагира на проблема за ясното непостигане на целите на Директивата ?
  2. По-специално, как Комисията възнамерява да гарантира, че „балансираното съотношение между медиацията и съдебното производство“ е всъщност постигнато?
  3. Комисията счита ли , че изискването за „балансирано съотношение“ предполага задължение от страна на държавите членки да определят и достигнат минимален процент от случаи, които да бъдат уредени чрез медиация, във всяка държава, поне доколкото се отнася до трансгранични спорове?
  4. Ако да, какви стъпки възнамерява да предприеме Комисията в случай, че този минимален процент не е определен или постигнат?

Внесен: 12.10.2012

Предаден: 16.10.2012

Краен срок за отговор: 23.10.2012