Parlamentní otázka - O-000169/2012Parlamentní otázka
O-000169/2012

  Mediace v občanských a obchodních věcech

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000169/2012
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Klaus-Heiner Lehne
za Výbor pro právní záležitosti

Postup : 2012/2835(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000169/2012
Předložené texty :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Hlasování :
Přijaté texty :

Parlamentní výbory příslušné pro oblast mediace vítají reakci Komise na stále četnější doklady toho, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech zdaleka nenaplňuje stanovené cíle, kterými jsou: „usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a prosazovat smírné řešení sporů podporou využívání mediace a zabezpečením vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením“.

Jak vyplývá z vědeckých prací a několika studií, z nichž některé byly vypracovány za finanční podpory Komise, zůstává počet případů řešených prostřednictvím mediace pouhým zlomkem případů rozhodovaných v soudním řízení. V některých zemích je tento podíl menší než 0,1 %.

Nedávno vypracovaná studie prezentovaná v Parlamentu navíc prokázala, že široké využívání mediace může vést k výrazným a přesně změřitelným časovým a finančním úsporám. Zejména z této studie vyplývá, že v EU by mediace v průměru ušetřila čas i finanční prostředky i při velmi nízké úspěšnosti (cca 25 %).

S ohledem na výše uvedené:

Předložení: 12.10.2012

Postoupení: 16.10.2012

Platné do: 23.10.2012