Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000169/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000169/2012

  Mægling på det civil- og handelsretlige område

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000169/2012
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Klaus-Heiner Lehne
for Retsudvalget

Procedure : 2012/2835(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000169/2012
Indgivne tekster :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Parlamentets udvalg med ansvar for mægling glæder sig over Kommissionens reaktion på den stigende dokumentation for, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område synes meget langt fra at opnå sine erklærede mål, nemlig: "at lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalanceret forhold mellem mægling og retssag".

Faktisk er situationen den, hvilket fremgår af videnskabeligt arbejde og flere undersøgelser, hvoraf nogle er gennemført med medfinansiering fra Kommissionen, at antallet af sager, der afgøres ved mægling, stadig er meget lav i forhold til antallet af sager, der afgøres i retten. I nogle lande udgør denne andel mindre end 0,1 %.

Desuden viser en ny undersøgelse, der er forelagt i Parlamentet, at mægling, hvis det anvendes i udstrakt grad, kan resultere i betydelige og let målelige tidsmæssige og økonomiske besparelser. Undersøgelsen viser navnlig, at mægling i EU, selv ved en meget lav succesrate (ca. 25 %), i gennemsnit vil spare både tid og penge.

Kommissionen bedes på den baggrund besvare følgende spørgsmål:

Indgivet: 12.10.2012

Videresendt: 16.10.2012

Besvarelsesfrist: 23.10.2012