Parlamentin kysymys - O-000169/2012Parlamentin kysymys
O-000169/2012

  Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Suullisesti vastattava kysymys O-000169/2012
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Klaus-Heiner Lehne
Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2012/2835(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000169/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Sovitteluasioita käsittelevissä parlamentin valiokunnissa suhtaudutaan myönteisesti komission kantaan, jonka mukaan yhä useammassa tapauksessa tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY ei katsota täyttävän sille asetettuja tavoitteita, esimerkiksi ”pyritään parantamaan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja edesauttamaan riitojen sovinnollista ratkaisua edistämällä sovittelun käyttöä ja varmistamalla, että sovittelu ja tuomioistuinkäsittely ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa”.

Soviteltujen oikeustapausten osuus tuomioistuimessa käsitellyistä tapauksista onkin erittäin alhainen. Tämä ilmiö on osoitettu monissa tieteellisissä tutkimuksissa, joista osa on suoritettu komission yhteisrahoituksella. Joissain valtioissa soviteltujen oikeustapausten osuus on jopa alle 0,1 prosenttia.

Lisäksi parlamentille äskettäin esitetyssä tutkimuksessa on osoitettu, että laajalti käytettynä sovittelusta muodostuu erittäin kustannustehokas keino riitojen ratkaisussa. Tutkimuksessa kävi erityisesti ilmi, että EU:ssa voitaisiin joka tapauksessa saavuttaa ajallisia ja taloudellisia säästöjä, vaikka perussovittelujen onnistumisprosentti olisi erittäin alhainen (noin 25 prosenttia).

Edellä esitettyjen seikkojen valossa kysyn seuraavaa:

Jätetty: 12.10.2012

Välitetty: 16.10.2012

Määräaika: 23.10.2012