Parlamenta jautājums - O-000169/2012Parlamenta jautājums
O-000169/2012

  Mediācija civillietās un komerclietās

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000169/2012
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Klaus-Heiner Lehne
Juridiskā komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2012/2835(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000169/2012
Iesniegtie teksti :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Parlamenta komitejas, kuru kompetencē ir mediācijas joma, atzinīgi vērtē Komisijas reakciju uz to, ka arvien vairāk pierādījumu tiek iegūti par to, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīva 2008/52/EK par konkrētiem meditācijas aspektiem civillietās un komerclietās nenodrošina tajā paredzēto mērķu īstenošanu, proti: „atvieglot piekļuvi alternatīvai strīda izšķiršanai un rosināt strīdu izšķiršanu ar izlīgumu, veicinot mediācijas izmantošanu un nodrošinot līdzsvarotas mediācijas un tiesvedības procesu attiecības”.

Patiešām, kā parādījuši vairāki zinātniski darbi un pētījumi (daži no kuriem veikti, izmantojot Komisijas līdzfinansējumu), mediācija vēl arvien tiek izmantota proporcionāli ļoti nelielā skaitā lietu, kuri atrodas tiesu lietvedībā. Dažās valstīs šī proporcija ir mazāka par 0,1 %.

Turklāt kāds nesen veikts pētījums, kas iesniegts Parlamentam, ir parādījis — ja mediāciju izmanto plaši, varētu panākt nozīmīgus un precīzi novērtējamus laika un naudas ietaupījumus. Jo īpaši šis pētījums ir parādījis, ka Eiropas Savienībā, pat ja panākumu procents būtu neliels (apmēram 25 %), vidēji ar mediāciju nodrošinātu gan laika, gan naudas ietaupījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto:

Iesniegšanas datums: 12.10.2012

Nosūtīts: 16.10.2012

Termiņš atbildei: 23.10.2012