Parlementaire vraag - O-000169/2012Parlementaire vraag
O-000169/2012

  Mediatie in burgerlijke en handelszaken

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000169/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Klaus-Heiner Lehne
namens de Commissie juridische zaken

Procedure : 2012/2835(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000169/2012
Ingediende teksten :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De commissies in het Parlement die mediatie tot hun bevoegdheidsterrein rekenen zijn blij met de reactie van de Commissie op de toenemende aanwijzingen dat Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken ver achterblijft bij de daarin genoemde doelstelling, namelijk: "de toegang tot alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken, de minnelijke regeling voor geschillen te stimuleren door het gebruik van bemiddeling/mediation te bevorderen en te zorgen voor een goede relatie tussen bemiddeling/mediation en gerechtelijke procedures".

Zoals immers uit onderzoek en verschillende, deels ook door de Commissie medegefinancierde studies blijkt, vormt het aantal via mediatie opgeloste geschillen slechts een gering percentage ten opzichte van de door de rechter afgedane zaken. In sommige landen bedraagt dit percentage zelfs minder dan 0,1%.

Een recente studie die onlangs aan het Parlement werd voorgelegd, laat zien dat mediatie, mits op uitgebreide schaal toegepast, een aanzienlijke en duidelijk meetbare tijdwinst en geldbesparing kan opleveren. Volgens deze studie zou mediatie, ook bij een zeer lage succesquote (ongeveer 25%), gemiddeld nog steeds tijd en kosten besparen.

Ingediend: 12.10.2012

Doorgezonden: 16.10.2012

Uiterste datum beantwoording: 23.10.2012