Pytanie poselskie - O-000169/2012Pytanie poselskie
O-000169/2012

  Mediacje w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000169/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Klaus-Heiner Lehne
Komisji Prawnej

Procedura : 2012/2835(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000169/2012
Teksty złożone :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Komisje Parlamentu właściwe ds. mediacji przyjęły z zadowoleniem działania podjęte przez Komisję w odpowiedzi na coraz wyraźniejsze oznaki tego, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych jest daleka od doprowadzenia do osiągnięcia obranych w niej celów, wśród których znajduje się „ułatwienie dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz promowanie polubownego rozwiązywania sporów przez zachęcanie do korzystania z mediacji oraz przez zapewnienie wyważonej relacji między mediacją a postępowaniem sądowym”.

W rzeczy samej, jak wykazały akademickie badania i szereg studiów, z których część została przeprowadzona przy współfinansowaniu ze środków Komisji, liczba spraw rozwiązywanych w drodze mediacji stanowi mały procentem spraw toczących się przed sądami. W niektórych krajach stanowią one 0,1%.

Ponadto, niedawno przeprowadzone badanie zaprezentowane w Parlamencie wykazało, że mediacja, jeżeli jest szeroko stosowana, może doprowadzić do znacznych i niezwykle wymiernych oszczędności czasu i oszczędności finansowych. Badanie to wykazało w szczególności, że w UE, nawet przy wyjątkowo niskim wskaźniku pozytywnie rozpatrzonych spraw (około 25%), o ogólnym ujęciu mediacja w dalszym ciągu pozwala na oszczędność czasu i środków finansowych.

W związku z powyższym:

Przedłożone: 12.10.2012

Przekazane: 16.10.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 23.10.2012