Parlamentsfråga - O-000169/2012Parlamentsfråga
O-000169/2012

  Medling på privaträttens område

12.10.2012

Fråga för muntligt besvarande O-000169/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Klaus-Heiner Lehne
för utskottet för rättsliga frågor

Förfarande : 2012/2835(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000169/2012
Ingivna texter :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Omröstningar :
Antagna texter :

De parlamentsutskott som är behöriga i frågor som rör medling välkomnar kommissionens reaktion på de allt starkare bevisen för att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område inte på långt när verkar uppfylla de mål som fastställts, d.v.s. ”att underlätta tillgången till alternativ tvistlösning och att främja uppgörelser i godo genom att uppmuntra användningen av medling och genom att säkra ett väl avvägt samspel mellan medling och domstolsförfaranden”.

Flera akademiska studier, varav vissa utförts med hjälp av samfinansiering av kommissionen, visar att antalet medlingsfall fortfarande utgör en väldigt liten andel av de mål som prövas i domstolar. I vissa länder är andelen mindre än 0,1 procent.

En nyligen genomförd undersökning, som presenterades i parlamentet, visade dessutom att medling, använd i större utsträckning, skulle kunna medföra betydande och mätbara inbesparingar i både tid och pengar. Denna undersökning visade särskilt att medling inom EU – till och med då framgångsgraden är mycket låg (cirka 25 procent) – i genomsnitt skulle spara både tid och pengar.

Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

Ingiven: 12.10.2012

Vidarebefordrad: 16.10.2012

Sista svarsdag: 23.10.2012