Deputātu jautājumi
PDF 250kWORD 37k
2012. gada 24. oktobris
O-000175/2012

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000175/2012

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ALDE grupas vārdā


  Temats:  ES un ASV programmas īstenošana par teroristu finansēšanas izsekošanu

Eiropas Policijas biroja (Eiropola) Apvienotā uzraudzības padome (JSB) paziņojumā attiecībā uz tās ziņojumu par otro pārbaudi, kā Eiropols veic savus uzdevumus saskaņā ar Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP) un pilda JSB ieteikumus saistībā ar iepriekšējā gadā veikto pārbaudi, ir secinājusi — nevar uzskatīt, ka ES un ASV nolīguma 4. pants ir ticis īstenots. JSB konstatējusi, ka nav noteikti ne laika, ne ģeogrāfiski ierobežojumi. Citiem vārdiem sakot, ir pārsūtīti visi dati. Vai Komisija piekrīt, ka tas ir ļoti satraucošs secinājums?

Vai Komisija piekrīt, ka nolīguma īstenošana, ja JSB novērojumi ir pareizi, neatbilst vienam no tā galvenajiem mērķiem, proti, beigt liela apjoma datu nodošanu?

Vai Komisija uzskata, ka ES un ASV nolīguma īstenošanai pilnībā jāatbilst ES standartiem attiecībā uz pārredzamību? Vai Komisija var precizēt, kādu iemeslu dēļ ir liegta piekļuve JSB ziņojuma pilnam tekstam, neskatoties uz to, ka JSB nav iebildusi pret ziņojuma publicēšanu?

Vai Komisija ir informēta par spēkā esošo judikatūru, īpaši par lietu In ‘t Veld/Padome (T–529/09), kurā izklāstīts, ka nav paredzēti pārredzamības noteikumu automātiski un vispārēji izņēmumi attiecībā uz dokumentiem, kas saistīti ar starptautiskiem jautājumiem? Vai Komisija atzīst, ka nevar veikt vērā ņemamu demokrātisko kontroli, ja nav piekļuves visai būtiskajai informācijai?

Vai Komisija piekrīt, ka pilsoņu pamattiesības ir pakļautas riskam un tādēļ viņiem ir tiesības zināt, vai ES un ASV nolīgums ir ticis īstenots pilnībā un pareizi?

Vai Komisija var paskaidrot, vai dati patiešām ir izmantoti, kā tas aprakstīts nolīguma 5. pantā? Vai Komisija, īstenojot sarunas par līguma noslēgšanu ar ASV, bija informēta par atšķirību starp datizraci un sociāla tīkla analīzi? Ja tas tā nav, tad — kāpēc, bet, ja tas tā ir, tad kāpēc Komisija nav informējusi Parlamentu un Padomi?

Vai Komisija var precizēt, kad tā ir paredzējusi izveidot sistēmu datu ieguvei Eiropas teritorijā, kas bija svarīgs priekšnosacījums, lai Eiropas Parlaments dotu savu piekrišanu?

Iesniegšanas datums: 24.10.2012

Nosūtīts: 26.10.2012

Termiņš atbildei: 2.11.2012

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika