Парламентарен въпрос - O-000183/2012Парламентарен въпрос
O-000183/2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000183/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Amalia Sartori
от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2012/2830(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000183/2012
Внесени текстове :
O-000183/2012 (B7-0108/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

След инцидента, възникнал на 11 март 2011 г. в атомната електроцентрала Фукушима-Даичи в Япония, на 5 октомври 2012 г. Комисията представи съобщение[1] относно оценките на риска и безопасността на атомните електроцентрали в Европейския съюз („стрес тестове“).

  1. Може ли Комисията да посочи до каква степен данните, получени в резултат на ядрените „стрес тестове“, ще бъдат взети под внимание при изготвянето на предстоящите законодателни предложения, и по-специално в предстоящото преразглеждане на Директивата за ядрена безопасност?
  2. Тъй-като Комисията възнамерява да предложи обвързващо законодателство в областта на ядреното застраховане и отговорност, може ли тя да посочи кога ще бъдат представени предложенията и какви разпоредби би могло да включва едно такова законодателство?
  3. С какви механизми разполага Комисията или възнамерява да предложи с цел наблюдение на тези подобрения на безопасността, включително и източниците на финансиране?
  4. Възнамерява ли Комисията да предприеме по-нататъшни действия, за да подсили националните регулаторни органи и тяхната независимост и да гарантира, че те изпълняват препоръките относно процедурите и рамките, както е посочено в гореспоменатото съобщение?

Внесен: 6.11.2012

Предаден: 8.11.2012

Краен срок за отговор: 15.11.2012