Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000183/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000183/2012

  Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000183/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Amalia Sartori
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαδικασία : 2012/2830(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000183/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000183/2012 (B7-0108/2013)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Κατόπιν του ατυχήματος που συνέβη στον πυρηνικό σταθμό Fukushima-Daiichi στην Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή κατέθεσε στις 5 Οκτωβρίου 2012, ανακοίνωση[1] που αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων).

Κατάθεση: 6.11.2012

Διαβίβαση: 8.11.2012

Λήξη προθεσμίας: 15.11.2012