Parlamentin kysymys - O-000186/2012Parlamentin kysymys
O-000186/2012

  Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit

Suullisesti vastattava kysymys O-000186/2012
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Klaus-Heiner Lehne
Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
Luigi Berlinguer
S&D-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström
ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francesco Enrico Speroni
EFD-ryhmän puolesta
Tadeusz Zwiefka
PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2864(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000186/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000186/2012 (B7-0112/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kuten komissio tietää, parlamentti toivoisi saavansa osallistua aktiivisesti oikeusalan koulutuspolitiikan määrittämiseen[1]. Tämän takia parlamentti haluaa saada pilottihankkeen tulokset mahdollisimman pian ja varmistaa, että komissio pysyy ajan tasalla oikeusalan koulutusta ja oikeusalan ammattilaisten koulutusta koskevista tuoreimmista näkemyksistä ja kehityksestä. Lopullisena tavoitteena on ratkaista kysymys oikeustieteen opetussuunnitelmasta ja oikeustieteen opetuksesta eurooppalaisissa yliopistoissa.

Jätetty: 7.11.2012

Välitetty: 9.11.2012

Määräaika: 16.11.2012