Парламентарен въпрос - O-000202/2012Парламентарен въпрос
O-000202/2012

Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок в периода 3-14 март 2013 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000202/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Matthias Groote
от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2012/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000202/2012
Внесени текстове :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Може ли Комисията да поясни основните стратегически цели на Европейския съюз на предстоящата Конференция на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3–14 март 2013 г.?

Внесен: 29.11.2012

Предаден: 3.12.2012

Краен срок за отговор: 10.12.2012