Pytanie poselskie - O-000208/2012Pytanie poselskie
O-000208/2012

  Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000208/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Daniel Caspary
w imieniu grupy PPE

Procedura : 2012/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000208/2012
Teksty złożone :
O-000208/2012 (B7-0101/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Pochodzenie towarów określa się obecnie na podstawie zasady, o której mowa w art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92), zgodnie z którą towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

WTO zamierza ujednolicić niepreferencyjne pochodzenie towarów. Na podstawie projektu WTO Komisja opracowała w ramach modernizacji Kodeksu Celnego różne wiążące zasady pochodzenia niepreferencyjnego. Komisja uważa, że taki ścisły wykaz zasad przyniesie większą pewność prawną w zakresie przywozu i będzie stanowić jasną podstawę prawną, w szczególności w postępowaniach antydumpingowych. Dla przedsiębiorstw jednak wprowadzenie takiego wykazu oznacza, że procedura będzie bardziej złożona i skomplikowana. Poprzednio pochodzenie towarów określał kraj wywozu, lecz zgodnie z wnioskiem Komisji to sama UE ma określać kraj trzeci, z którego pochodzi dany towar.

Przedłożone: 6.12.2012

Przekazane: 10.12.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 17.12.2012