Парламентарен въпрос - O-000209/2012Парламентарен въпрос
O-000209/2012

  Въпрос с искане за устен отговор O-000209/2012
  до Комисията
  Член 115 от Правилника за дейността
  Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
  от името на групата GUE/NGL

  Процедура : 2012/2912(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000209/2012
  Внесени текстове :
  O-000209/2012 (B7-0371/2012)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Става ясно, че кризата на капитализма се разпространява бързо в ЕС, като води до най-голямата депресия от Втората световна война насам. Дерегулирането на финансовите пазари е предизвикало спекулация с вредни финансови последици, които облагодетелстват само малцина. С въвеждането на единната валута макроикономическите дисбаланси са нараснали и редица държави са приложили политика „за сметка на другите“ с намаляване на действителните заплати и отслабване на системите за социална сигурност. Следователно икономическият растеж е сериозно нарушен и, както се подчертава в последните данни на Евростат от 3 декември 2012 г., бедността и социалното изключване нарастват драстично.

  За разлика от първоначалните предположения различни изчисления, включително тези на МВФ показват, че политиките на строги икономии в началото са причинили сериозен негативен социално-икономически мултипликационен ефект и са предизвикали низходящата икономическа спирала, която е довела до държавен дълг в по-големи размери. Какви са конкретните мерки, които Комисията предприема или ще предприеме за намиране на отговор на тези въпроси?

  Какви мерки предлага Комисията с цел намаляване на дисбалансите по текущите сметки на държавите с излишък и какви са възможните последствия от тази политика за съответните държави?

  Може ли Комисията да уточни дали внесеният капитал на Европейската инвестиционна банка вече е бил увеличен с 10 милиарда евро, както е предвидено в Пакта за растеж и работни места, и ако ли не, кога е възможно това да се случи? Колко допълнителни инвестиции е отпуснала до момента ЕИБ, в рамките на Пакта за растеж и работни места, и в кои области?

  Внесен: 7.12.2012

  Предаден: 11.12.2012

  Краен срок за отговор: 18.12.2012