Parlamentní otázka - O-000209/2012Parlamentní otázka
O-000209/2012

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000209/2012
  Komisi
  článek 115 jednacího řádu
  Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
  za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2012/2912(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000209/2012
  Předložené texty :
  O-000209/2012 (B7-0371/2012)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Je stále více zřejmé, že v EU se rychle šíří krize kapitalismu, která vede k největší depresi od 2. světové války. Deregulace finančních trhů podnítila spekulace, kdy z toxických finančních produktů má prospěch jen pár vyvolených. Se zavedením společné měny se makroekonomická nerovnováha ještě prohloubila, neboť řada zemí jedná na úkor druhých a reálné mzdy klesají a systémy sociálního zabezpečení oslabují. V důsledku toho došlo k váženému narušení hospodářského růstu a, jak je patrné z údajů Eurostatu předložených 3. prosince 2012, dochází k prudkému vzestupu chudoby a sociálního vyloučení.

  Oproti původním předpokladům z různých výpočtů, mimo jiné předložených Mezinárodním měnovým fondem, vyplývá, že předčasná úsporná opatření způsobila značné negativní socioekonomické multiplikační účinky a roztočila spirálu hospodářského poklesu a tím zvýšila veřejný dluh. Jaké konkrétní kroky Komise činí, nebo hodlá učinit, v reakci na tyto problémy?

  Jaká opatření Komise navrhuje s cílem omezit nevyváženost běžných účtů v zemích vykazujících přebytky a jaké budou pravděpodobné důsledky takové politiky pro tyto země?

  Může Komise uvést, zda byl splacený kapitál Evropské investiční banky již navýšen o 10 miliard EUR, jak bylo dohodnuto v Paktu pro růst a zaměstnanost, a pokud ne, kdy by se tak mělo stát? Jakou výši dodatečných investic EIB dosud uvolnila v rámci Paktu pro růst a zaměstnanost a v jakých oblastech?

  Předložení: 7.12.2012

  Postoupení: 11.12.2012

  Platné do: 18.12.2012