Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000209/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000209/2012

  EU's vækst

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000209/2012
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2012/2912(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000209/2012
Indgivne tekster :
O-000209/2012 (B7-0371/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Det er nu tydeligt, at kapitalismens krise hurtigt spreder sig i hele EU og fører til den største depression siden Anden Verdenskrig. Deregulering af de finansielle markeder har givet næring til spekulationer med giftige finansielle produkter, der kun er til gavn for nogle få. Med indførelsen af ​​den fælles valuta er de makroøkonomiske ubalancer blevet større i takt med, at en række lande har anvendt "bring din nabo til tiggerstaven"-politikker med faldende realløn og svækkede sociale sikringssystemer. Som følge heraf er den økonomiske vækst blevet alvorligt forstyrret og - hvilket fremgår af de seneste oplysninger fra Eurostat af 3. december 2012 - er fattigdom og social udstødelse steget dramatisk.

I modsætning til indledende antagelser viser forskellige beregninger, herunder beregninger fra IMF, at fremskyndede sparepolitikker har medført betydelige negative socioøkonomiske multiplikatoreffekter og givet næring til den økonomiske nedadgående spiral, der fører til højere offentlige gæld. Hvilke præcise foranstaltninger træffer Kommissionen – eller vil den træffe - for at løse disse problemer?

Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen foreslå med henblik på at reducere overskudslandenes ubalancer på de løbende poster, og hvad er de sandsynlige konsekvenser af en sådan politik for disse lande?

Kan Kommissionen oplyse, om Den Europæiske Investeringsbanks indbetalte kapital allerede er blevet forøget med 10 mia. EUR som fastsat i vækst- og beskæftigelsespagten, og hvis ikke, hvornår vil dette sandsynligvis ske? Hvor mange yderligere investeringer har EIB frigivet indtil nu inden for rammerne af vækst- og beskæftigelsespagten, og på hvilke områder?

Indgivet: 7.12.2012

Videresendt: 11.12.2012

Besvarelsesfrist: 18.12.2012