Parlamentin kysymys - O-000209/2012Parlamentin kysymys
O-000209/2012

    Euroopan unionin talouskasvu

  Suullisesti vastattava kysymys O-000209/2012
  komissiolle
  työjärjestyksen 115 artikla
  Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
  GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2012/2912(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000209/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000209/2012 (B7-0371/2012)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  On käymässä ilmeiseksi, että kapitalismin kriisi leviää nopeasti koko EU:n alueelle ja johtaa suurimpaan lamaan toisen maailmansodan jälkeen. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen on kiihdyttänyt keinottelua vahingollisilla rahoitustuotteilla, jotka ovat hyödyttäneet vain harvoja. Yhteisen rahan käyttöönoton jälkeen makrotalouden epätasapaino on lisääntynyt, kun useat maat ovat soveltaneet politiikkaa, jossa omaa asemaa pyritään parantamaan toisten maiden kustannuksella ja joka sisältää reaalipalkkojen alentamisen ja sosiaaliturvajärjestelmien heikentämisen. Näin ollen talouskasvu on vakavasti häiriintynyt, ja kuten Eurostatin 3. joulukuuta 2012 päivätyt tuoreet tiedot kertovat, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyvät jyrkästi.

  Vastoin alkuperäisiä olettamuksia erilaiset laskelmat, Kansainvälisen valuuttarahaston laskelmat mukaan luettuina, osoittavat, että alkupainotteinen säästöpolitiikka on aiheuttanut merkittäviä kielteisiä sosioekonomisia kerrannaisvaikutuksia ja kiihdyttänyt taloudellista syöksykierrettä sekä johtanut julkisen velan kasvuun. Mitä toimenpiteitä komissio tarkkaan ottaen on toteuttamassa tai aikoo toteuttaa puuttuakseen näihin huolenaiheisiin?

  Mitä toimenpiteitä komissio ehdottaa vaihtotaseen epätasapainon vähentämiseksi valtioissa, joissa se on ylijäämäinen, ja mitkä ovat tällaisen politiikan todennäköiset seuraukset kyseisissä maissa?

  Voiko komissio kertoa, onko Euroopan investointipankin maksettua pääomaa jo kasvatettu 10 miljardilla eurolla kuten kasvu- ja työllisyyssopimuksessa määrätään, ja jos näin ei ole tehty, milloin tämä todennäköisesti tapahtuu? Kuinka paljon lisäinvestointeja EIP on ottanut tähän mennessä käyttöön kasvu- ja työllisyyssopimuksen puitteissa ja millä aloilla?

  Jätetty: 7.12.2012

  Välitetty: 11.12.2012

  Määräaika: 18.12.2012