Parlamento klausimas - O-000209/2012Parlamento klausimas
O-000209/2012

    ES ekonomikos augimas

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000209/2012
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
  Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
  GUE/NGL frakcijos vardu

  Procedūra : 2012/2912(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000209/2012
  Pateikti tekstai :
  O-000209/2012 (B7-0371/2012)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Darosi akivaizdu, kad kapitalizmo krizė sparčiai plinta visoje ES ir dėl jos patiriamas didžiausias nuosmukis nuo Antrojo pasaulinio karo. Finansų rinkų nereguliavimas paskatino nedideliam žmonių ratui naudingas spekuliacijas toksiškais finansiniais produktais. Įvedus naują valiutą padidėjo makroekonominis disbalansas, nes kai kurios šalys įgyvendino naudos sau kitų sąskaita politiką mažindamos realųjį darbo užmokestį ir silpnindamos socialinės apsaugos sistemas. Todėl buvo smarkiai pakenkta ekonomikos augimui ir, naujais Eurostato duomenimis (2012 m. gruodžio 3 d.), sparčiai didėja skurdas ir socialinė atskirtis.

  Priešingai pradinėms prielaidoms, iš įvairių kiekybinių vertinimų, įskaitant TVF duomenis, matyti, kad numatyta griežto taupymo politika lėmė didžiulį neigiamą socialinį ir ekonominį didinamąjį poveikį ir paskatino ekonominės padėties blogėjimą, dėl kurių padidėjo valstybės skola. Kokių konkrečių priemonių imasi ar imsis Komisija siekdama spręsti šias problemas?

  Kokias priemones perviršį turinčių šalių einamosios sąskaitos disbalansui sumažinti siūlo Komisija ir kokių pasekmių įgyvendinant šią politiką gali sulaukti šios šalys?

  Ar Komisija gali išdėstyti, ar Europos investicijų banko (EIB) įmokėtasis kapitalas buvo padidintas 10 mlrd. EUR, kaip numatyta Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, ir, jei ne, kada tai bus padaryta? Kiek papildomų investicijų ir kurioms sritims iki šiol skyrė EIB pagal Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo?

  Pateikta: 7.12.2012

  Perduota: 11.12.2012

  Atsakyti iki: 18.12.2012