Parlamenta jautājums - O-000209/2012Parlamenta jautājums
O-000209/2012

  Izaugsme Eiropas Savienībā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000209/2012
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2912(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000209/2012
Iesniegtie teksti :
O-000209/2012 (B7-0371/2012)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Ir nepārprotami redzams, ka kapitālisma krīze strauji izplatās Eiropas Savienībā, un tā ir novedusi pie visdziļākās depresijas kopš Otrā Pasaules kara. Finanšu tirgu regulējuma samazināšana ir veicinājusi spekulācijas, un darījumi ar kaitīgiem finanšu produktiem nodrošina labumu tikai dažiem. Līdz ar vienotās valūtas ieviešanu ir palielinājusies makroekonomikas nelīdzsvarotība, jo vairākas valstis cenšas risināt savas ekonomikas problēmas uz citu valstu rēķina, kurās samazinās gan reālās algas, gan vājinās sociālās drošības sistēmas. Līdz ar to nopietni traucēta ekonomikas izaugsme un strauji palielinās nabadzība un sociālā atstumtība, ko apliecina nesen (2012. gada 3. decembrī) publicētie Eirostata dati.

Atšķirībā no sākotnējiem pieņēmumiem dažādi aprēķini (tostarp SVF aplēses) liecina, ka priekšplānā izvirzītie taupības politikas pasākumi ir ievērojami pastiprinājuši negatīvās sociālekonomiskās sekas un ierosinājuši ekonomikas lejupslīdes spirāli, tādējādi vēl vairāk palielinot valstu parādus. Kādus konkrētus pasākumus Komisija veic vai veiks, lai risinātu šīs problēmas?

Kādus pasākumus Komisija ierosina veikt, lai samazināt tekošā konta nelīdzsvarotību valstīs, kurās šajā kontā ir pārpalikums, un kādas ir šādas politikas iespējamās sekas uz šīm valstīm?

Lūdzu Komisiju precizēt, vai Eiropas Investīciju bankas apmaksātais kapitāls jau ir palielināts par EUR 10 miljardiem, kā to nosaka Izaugsmes un nodarbinātības pakts, un ja ne, kad tas varētu notikt? Cik lielus papildu ieguldījumus EIB līdz šim veikusi Izaugsmes un nodarbinātības pakta ietvaros un kurās jomās tas darīts?

Iesniegšanas datums: 7.12.2012

Nosūtīts: 11.12.2012

Termiņš atbildei: 18.12.2012