Parlementaire vraag - O-000209/2012Parlementaire vraag
O-000209/2012

  Groei in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000209/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
namens de GUE/NGL-Fractie

Procedure : 2012/2912(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000209/2012
Ingediende teksten :
O-000209/2012 (B7-0371/2012)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het is duidelijk geworden dat de crisis van het kapitalisme zich snel uitbreidt in de EU en leidt tot de grootste depressie sedert de Tweede Wereldoorlog. De deregulering van de financiële markten heeft speculatie in de hand gewerkt, met toxische financiële producten waarvan slechts een klein aantal mensen profiteerde. Met de introductie van een gemeenschappelijke munt zijn de macro-economische onevenwichtigheden toegenomen aangezien een aantal landen een beleid hebben gevolgd waarbij het "ieder voor zich" was, met dalende reële lonen en verzwakte socialezekerheidsstelsels. De economische groei is bijgevolg bijna tot stilstand gekomen en, zoals wordt aangetoond door de recente Eurostatcijfers van 3 december 2012, zijn armoede en sociale uitsluiting drastisch gestegen.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd aangenomen, tonen diverse berekeningen, onder meer die van het IMF, dat strenge bezuinigingsmaaatregelen geleid hebben tot aanzienlijke negatieve sociaal-economische multiplicatoreffecten en de neerwaartse spiraal hebben gevoed, wat leidde tot een hogere overheidsschuld. Welke concrete maatregelen neemt de Commissie, nu of in de toekomst, om deze problemen aan te pakken?

Welke maatregelen stelt de Commissie voor om de huidige onevenwichtigheden op de lopende rekeningen van landen met een overschot te reduceren, en wat zijn de mogelijke gevolgen van een dergelijk beleid voor deze landen?

Kan de Commissie zeggen of het kapitaal van de Europese Investeringsbank al is verhoogd met 10 miljard euro, zoals in het Pact voor groei en werkgelegenheid is vastgelegd? Indien dit niet zo is, wanneer zou dat moeten gebeuren? Hoeveel extra investeringen heeft de EIB tot nu toe vrijgemaakt in het kader van het Pact voor groei en werkgelegenheid?

Ingediend: 7.12.2012

Doorgezonden: 11.12.2012

Uiterste datum beantwoording: 18.12.2012