Pytanie poselskie - O-000209/2012Pytanie poselskie
O-000209/2012

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000209/2012

  Procedura : 2012/2912(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000209/2012
  Teksty złożone :
  O-000209/2012 (B7-0371/2012)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  do Komisji

  art. 115 Regulaminu PE

  Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson

  w imieniu grupy GUE/NGL

  Przedmiot:  Wzrost gospodarczy UE

  Staje się oczywiste, że kryzys kapitalizmu szybko rozprzestrzenia się w całej UE, prowadząc do największej recesji od czasu II wojny światowej.  Deregulacja rynków finansowych podsyciła spekulacje i powstały szkodliwe produkty finansowe, z których jedynie nieliczni czerpią korzyści.  Wraz z wprowadzeniem wspólnej waluty wzrosły zakłócenia równowagi makroekonomicznej, ponieważ w niektórych państwach zastosowano strategie „zubożania sąsiada”, prowadzące do obniżania rzeczywistych wynagrodzeń i osłabiania systemów zabezpieczeń społecznych.  W związku z tym nastąpiły poważne zakłócenia wzrostu gospodarczego i, jak wynika z ostatnich danych Eurostatu z dnia 3 grudnia 2012 r., odnotowuje się gwałtowny wzrost poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

  W przeciwieństwie do początkowych założeń, z różnych wyliczeń (w tym wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego) wynika, że skoncentrowane środki oszczędnościowe spowodowały znaczące negatywne społeczno-gospodarcze efekty mnożnikowe i podsyciły spadkowy trend gospodarczy, prowadząc do zwiększenia długu publicznego.  Jakie konkretne środki podejmuje lub zamierza podjąć Komisja w celu rozwiązania tych problemów?

  Jakie środki Komisja proponuje w celu zmniejszenia zaburzeń równowagi rachunku obrotów krajów odnotowujących nadwyżkę oraz jakie są przewidywane skutki takiej polityki dla tych krajów?

  Czy Komisja może oświadczyć, że wpłacony kapitał Europejskiego Banku Inwestycyjnego został już zwiększony o 10 mld euro, jak przewidziano w Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a jeśli nie, kiedy ma to nastąpić?  Ile dodatkowych inwestycji zostało dotychczas odblokowanych przez EBI w ramach Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia i w których obszarach?

  Przedłożone: 7.12.2012

  Przekazane: 11.12.2012

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.12.2012