Parlamentná otázka - O-000209/2012Parlamentná otázka
O-000209/2012

    Rast EÚ

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000209/2012
  Komisii
  článok 115 rokovacieho poriadku
  Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
  v mene skupiny GUE/NGL

  Postup : 2012/2912(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000209/2012
  Predkladané texty :
  O-000209/2012 (B7-0371/2012)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Je čoraz zrejmejšie, že v celej EÚ sa rýchlo šíri kríza kapitalizmu, ktorá vedie k najväčšiemu hospodárskemu poklesu od čias 2. svetovej vojny. Uvoľnenie finančných trhov podporuje špekulácie, v rámci ktorých vznikajú toxické finančné produkty prinášajúce prospech len malej skupine ľudí. So zavedením spoločnej meny sa zvýšila makroekonomická nerovnováha, keďže mnohé krajiny začali uplatňovať politiku zlepšovania svojho postavenia na úkor susedných krajín, v rámci ktorej sa znižujú reálne mzdy a oslabujú systémy sociálneho zabezpečenia. V dôsledku toho sa výrazne narušil hospodársky rast, a ako sa ukázalo na základe nedávnych údajov z Eurostatu z 3. decembra 2012, chudoba a sociálne vylúčenie prudko narastajú.

  V rozpore s počiatočnými predpokladmi rôzne výpočty vrátane výpočtov MMF ukazujú, že podľa predbežných prepočtov mali úsporné politiky výrazné negatívne socioekonomické viacnásobné účinky a podnietili špirálovitý pokles hospodárstva, ktorý vedie k zvyšovaniu verejného dlhu. Aké opatrenia presne Komisia podniká alebo podnikne na riešenie týchto problémov?

  Aké opatrenia Komisia navrhuje s cieľom znížiť nerovnováhu bežných účtov v krajinách s prebytkom a aké sú pravdepodobné následky takýchto politík pre dané krajiny?

  Môže Komisia uviesť, či už sa vložený kapitál Európskej investičnej banky zvýšil o 10 miliárd, ako je uvedené v Pakte pre rast a zamestnanosť, a ak nie, kedy sa tak asi stane? Koľko dodatočných investícií EIB zatiaľ uvoľnila v rámci Paktu pre rast a zamestnanosť a pre ktoré oblasti?

  Predložené: 7.12.2012

  Postúpené: 11.12.2012

  Termín na zodpovedanie: 18.12.2012