Parlamentsfråga - O-000210/2012Parlamentsfråga
O-000210/2012

  Tillväxten i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000210/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Hannes Swoboda, Elisa Ferreira
för S&D-gruppen

Förfarande : 2012/2912(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000210/2012
Ingivna texter :
O-000210/2012 (B7-0372/2012)
Omröstningar :
Antagna texter :

I sin senaste årliga tillväxtöversikt förutspår kommissionen att BNP gradvis kommer att återgå till en tillväxt på endast 0,1 procent för nästa år. Kommissionen rekommenderar att denna ytterst blygsamma återhämtning ska uppnås genom att man tillämpar samma strategi för den ekonomiska politiken som nu tillämpats sedan 2011. Den officiella statistiken för 2011 visar dock att denna politik har fört stora delar av euroområdet in i den pågående dubbeldip-recessionen och kastat ytterligare 2 miljoner människor i EU ut i arbetslöshet enbart under den senaste tolvmånadersperioden.

Ny oberoende forskning ger vid handen att en fortsättning av den ytterst strama finanspolitiska inriktningen i hela EU och i euroområdet kommer att förlänga den rådande recessionen till hela nästa år, helt enligt skolboksexemplet.

1.  Kan kommissionen berätta på vilket sätt konsolideringen av de offentliga finanserna kan ske ”differentierat och tillväxtfrämjande” enligt rekommendationerna i den årliga tillväxtöversikten?

2.  Kan kommissionen förklara varför den i sin årliga tillväxtöversikt inte efterlyser en mer expansiv finanspolitik av de medlemsstater som har ett kroniskt överskott och låga eller negativa realräntor, eftersom detta skulle både öka tillväxten i EU och bekämpa en av de ekonomiska obalanser som förvärrar krisen i euroområdet?

3.  Kan kommissionen, mot bakgrund av IMF:s analys av multiplikatoreffekten i sin senaste World Economic Outlook (utsikterna för världsekonomin), ge närmare uppgifter om vilka multiplikatorvärden som använts i prognoserna från våren 2012 och hösten 2012? Kan kommissionen bekräfta att de politiska rekommendationerna i 2012 års tillväxtöversikt baserats på en intern beräkning av åtstramningens följder för tillväxt och sysselsättning, en beräkning som IMF betraktar som grovt undervärderad?  Om IMF:s beräkningar stämmer innebär det att kommissionens politiska rekommendationer vilar på en felaktig grund och helt i onödan orsakat en försvagning av EU:s ekonomi, förluster av arbetstillfällen och överdrivna nedskärningar i offentliga tjänster och investeringar. Kan kommissionen bekräfta att så är fallet?

4.  Om nästa prognosrunda i februari 2013 skulle indikera negativa tillväxtutsikter för resten av året, skulle detta ofrånkomligen fordra en akut omvärdering av den nuvarande – ytterst strama – finanspolitiska inriktningen i medlemsstaterna, genom att man utnyttjar det befintliga politiska manöverutrymme som erbjuds av den förstärkta stabilitets- och tillväxtpakten, i syfte att få fart på tillväxten. Håller kommissionen med om denna analys?

Ingiven: 7.12.2012

Vidarebefordrad: 11.12.2012

Sista svarsdag: 18.12.2012