Parlamentin kysymys - O-000211/2012Parlamentin kysymys
O-000211/2012

    EU:n kasvu

  Suullisesti vastattava kysymys O-000211/2012
  komissiolle
  työjärjestyksen 115 artikla
  Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch, Phil Bennion
  ALDE-ryhmän puolesta

  Menettely : 2012/2912(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000211/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000211/2012 (B7-0551/2012)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Komission olisi esitettävä rohkea ja kattava kasvua ja kilpailukykyä koskeva suunnitelma, johon olisi sisällytettävä seuraavat aloitteet:

  Sisämarkkinoiden potentiaalin vapauttaminen

    Se, että jotkut jäsenvaltiot eivät pane riittävässä määrin EU:n direktiivejä täytäntöön on merkittävin syy siihen, että sisämarkkinoiden toteutuminen on viivästynyt. Siksi sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava pikemmin asetuksiin kuin direktiiveihin.

    Näkemyksemme mukaan se, että komissio painottaa kumppanuutta sisämarkkinoiden hallinnoinnissa on arvokasta. Täytäntöönpanon osalta sitä olisi kuitenkin täydennettävä riittävän määrätietoisella asenteella Montin raportissa esitettyjen suositusten mukaisesti.

    Komission olisi ehdotettava toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan palveludirektiivin moitteeton saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen asianmukainen tulkinta.

    Pk-yritykset olisi asetettava sisämarkkinoiden potentiaalin vapauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden keskiöön siten, että pk-yritystestiä sovelletaan tiukasti sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon aikana.

  Eurooppalainen kasvusopimus: investoiminen kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen

  EU:n olisi investoitava tekniikoihin ja tietoon, joiden avulla voidaan tukea pikaista siirtymistä uudenaikaiseen, kestävään ja uusiutuvia energialähteitä käyttävään talouteen. Tämän toteuttamiseen tarvitaan pääomanlisäystä EIP:lle. Hankejoukkolainojen kaltaiset rahoitusvälineet ovat tehokas tapa hyödyntää EU:n taloudellisia resursseja energia- ja tietoliikenneverkkojen parantamiseksi EU:ssa. Työmarkkinauudistusten edistämiseksi on toteutettava lisätoimia, jotta työn tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan lisätä, sillä näin voidaan parantaa EU:n kilpailukykyä sekä saavuttaa kestävää kasvua ja luoda pysyviä työpaikkoja.

  1.  Onko komissio valmis ottamaan edellä esitettyjen aloitteiden täytäntöönpanon vastuulleen? Jos komissio ei aio ryhtyä tähän, voiko se selittää miksi?

  2.  Mitä muita EU:n kasvun lisäämiseen tähtääviä aloitteita komissio aikoo esittää?

  Jätetty: 7.12.2012

  Välitetty: 11.12.2012

  Määräaika: 18.12.2012