Parlamentsfråga - O-000211/2012Parlamentsfråga
O-000211/2012

  Tillväxten i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000211/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch, Phil Bennion
för ALDE-gruppen

Förfarande : 2012/2912(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000211/2012
Ingivna texter :
O-000211/2012 (B7-0551/2012)
Omröstningar :
Antagna texter :

Kommissionen bör lägga fram en djärv, omfattande plan för tillväxt och konkurrenskraft som innehåller följande initiativ:

Frigöra den inre marknadens potential

  Det främsta skälet till att fullbordandet av den inre marknaden har fördröjts är att vissa medlemsstater inte har genomfört EU:s direktiv i tillräcklig utsträckning. Därför bör om möjligt lagstiftningen om den inre marknaden grundas på förordningar i stället för direktiv.

  Vi anser att kommissionens fokus på partnerskap i förvaltningen av den inre marknaden är värdefullt, men det bör åtföljas av en tillräckligt bestämd attityd när det gäller efterlevnaden, i linje med rekommendationerna i Montibetänkandet.

  Kommissionen bör föreslå åtgärder för att se till att tjänstedirektivet införlivas och tolkas korrekt.

  Små och medelstora företag bör stå i centrum för åtgärderna som syftar till att frigöra den inre marknadens potential, genom en strikt tillämpning av utvärderingen av konsekvenserna för små och medelstora företag under genomförandet av lagstiftningen om den inre marknaden.

En europeisk tillväxtpakt som satsar på hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen

EU bör satsa på teknik och kunskap som kan stödja en allt snabbare övergång till en modern, hållbar ekonomi med icke-fossila energikällor. Detta skulle kräva ett kapitaltillskott för Europeiska investeringsbanken. Finansiella instrument såsom projektobligationer är ett effektivt sätt att utnyttja EU:s finansiella resurser för att förbättra energi- och telekommunikationsnäten i EU. Dessutom behöver mer göras för att främja arbetsmarknadsreformer som är avsedda att öka arbetskraftens produktivitet och effektivitet i syfte att förbättra EU:s konkurrenskraft och uppnå hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

1.  Är kommissionen beredd att föreslå ovannämnda initiativ? Om så inte är fallet, varför inte?

2.  Vilka andra åtgärder kommer kommissionen att föreslå för att förbättra tillväxten i EU?

Ingiven: 7.12.2012

Vidarebefordrad: 11.12.2012

Sista svarsdag: 18.12.2012