Parlamendi esitatud küsimus - O-000213/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000213/2012

  Riigiabi kaasajastamine

Suuliselt vastatav küsimus O-000213/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Sharon Bowles
Majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

Menetlus : 2012/2920(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000213/2012
Esitatud tekstid :
O-000213/2012 (B7-0102/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon on esitanud ettepanekud kahe määruse vastuvõtmiseks, millega rakendatakse riigiabi kaasajastamise programm, mille õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 109. Selle õigusliku alusega on ette nähtud ainult parlamendiga konsulteerimine, aga mitte kaasotsustamismenetlus. Ettepanekute eesmärk on koondada vahendid riigiabi raskemate juhtude hindamiseks, kuid ei pöörata tähelepanu vähemtähtsatele juhtudele ja väiksematele kaebustele, mis ei mõjuta liikmesriikidevahelist kaubandust.

Kõnealused ettepanekud, eriti menetlusmääruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 659/1999) muutmiseks, käsitlevad korda, kuidas komisjon kontrollib valitud riigi- ja kohalike asutuste otsuseid ning seepärast on hädasti vaja, et parlament teostaks nende tekstide üle demokraatlikku järelevalvet. Parlamenti ei kaasatud nende ettepanekute koostamisse, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise raamlepingu lõikega 15.

Kas komisjon võiks kinnitada:

  et ta võtab täiel määral arvesse Euroopa Parlamendi arvamust seoses nende ettepanekutega;

  kas ta nõustub, et seoses tulevaste aluslepingu muutmistega tuleks kaasotsustamismenetluse vähene rakendamine selles valdkonnas läbi vaadata, et ühtlustada see valdkond teiste majandusliku reguleerimise aspektidega?

Esitatud: 10.12.2012

Edastatud: 12.12.2012

Vastuse tähtaeg: 19.12.2012