Întrebare parlamentară - O-000213/2012Întrebare parlamentară
O-000213/2012

  Modernizarea ajutorului de stat

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000213/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Sharon Bowles
în numele Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Procedură : 2012/2920(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000213/2012
Texte depuse :
O-000213/2012 (B7-0102/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

Comisia a prezentat propuneri privind două regulamente de punere în aplicare a programului de modernizare a ajutorului de stat, în temeiul juridic al articolului 109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acest temei juridic prevede doar consultarea Parlamentului, nu codecizia. Propunerile au drept obiectiv concentrarea resurselor asupra evaluării unor cazuri mai serioase de ajutor de stat și nu se ocupă de cazurile mai mici și plângerile minore, care nu au nicio influență asupra comerțului dintre statele membre.

Propunerile și, în special, amendamentul la regulamentul procedural (Regulamentul (CE) nr.659/1999 al Consiliului), se referă la modalitățile în care Comisia controlează deciziile aleșilor naționali și ale autorităților locale și, prin urmare, există motive întemeiate ca Parlamentul să-și exercite dreptul de supraveghere democratică a acestor texte. Fără a se ține seama de punctul 15 din Acordul-cadru dintre Parlamentul European și Comisie, Parlamentul nu a fost implicat în pregătirea acestor propuneri.

Ar putea Comisia să confirme faptul că:

  va ține seama întru totul de opiniile Parlamentului cu privire la aceste propuneri;

  dacă, în contextul oricărei modificări ulterioare a Tratatului, ar fi de acord să revizuiască lipsa codeciziei în acest domeniu, pentru a-l alinia cu alte aspecte ale reglementării economice?

Depunere: 10.12.2012

Trimisă: 12.12.2012

Termen pentru răspuns: 19.12.2012