Парламентарен въпрос - O-000215/2012Парламентарен въпрос
O-000215/2012

Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК

Въпрос с искане за устен отговор O-000215/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Matthias Groote
от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2012/2925(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000215/2012
Внесени текстове :
O-000215/2012 (B7-0106/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Следващата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК), известна като „COP 19“, ще се проведе във Варшава, Полша, през ноември и декември 2013 г.

Какви стъпки възнамерява да предприеме Комисията, за да гарантира, че ЕС ще постигне уеднаквена позиция и ще говори на един език както преди, така и по време на преговорите на COP 19, така че да обезпечи конкретен напредък и резултати до 2015 г.?

Внесен: 18.12.2012

Предаден: 20.12.2012

Краен срок за отговор: 27.12.2012