Pytanie poselskie - O-000001/2013Pytanie poselskie
O-000001/2013

  Modernizacja kodeksu celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000001/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Silvana Koch-Mehrin
w imieniu grupy ALDE

Procedura : 2012/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000001/2013
Teksty złożone :
O-000001/2013 (B7-0105/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Pochodzenie towarów określa się obecnie na podstawie zasady określonej w art. 24 Wspólnotowego kodeksu celnego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92), zgodnie z którą towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, uznawany jest za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

WTO zamierza ujednolicić niepreferencyjne zasady pochodzenia towarów. W oparciu o projekt WTO Komisja, w ramach procesu modernizacji, dostosowała kodeks celny oraz opracowała różne wiążące zasady pochodzenia dla pochodzenia niepreferencyjnego. Zdaniem Komisji wykaz zasad zaowocuje większą przejrzystością prawną jeżeli chodzi o przywóz, a także stanowić będzie przejrzystą podstawę prawną, szczególnie w postępowaniach antydumpingowych. Jednak system ten może również sprawić, że stosowanie zasad stanie się bardziej skomplikowane dla przedsiębiorstw. W przeszłości o pochodzeniu towarów decydował kraj wywozu, lecz zgodnie z wnioskiem Komisji to sama UE ma określać pochodzenie towarów wywodzących się z krajów trzecich.

Przedłożone: 9.1.2013

Przekazane: 11.1.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.1.2013